Omgevingsvergunning

IN BEWERKING

Sinds 2010 zijn er een groot aantal vergunningen mbt bouwen en de omgeving samengevoegd tot een vergunning; de omgevingsvergunning.

De term bouwvergunning bestaat niet meer. U vraagt nu een omgevingsvergunning aan waarbij u aangeeft dat het om de ‘activiteit bouwen’ gaat.
Heeft u hierbij ook een ‘sloopvergunning’ nodig dan geeft u binnen dezelfde omgevingsvergunning aan dat er naast de ‘activiteit bouwen’ ook een ‘activiteit slopen’ is. Voorheen waren dit aparte vergunningsprocedures maar nu zijn dit verschillende ‘activiteiten’ binnen dezelfde vergunningsprocedure; de omgevingsvergunning.

Er zijn ca. 25 activiteiten die nu binnen de omgevingsvergunning vallen, deze vervangen oa de hier onder genoemde vergunningen;

Bouwvergunning
Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen bepaald u eerst of het gebouw vergunningsplichtig (dan wel meldingsplichtig) is en zo ja, of het nieuwbouw, verbouw of bestaande bouw betreft.

Vergunningsvrij bouwen

Nieuwbouw

 • reguliere bouw
 • tijdelijke bouw

Verbouw en rechtens verkregen niveau

Verbouw is het;

 • geheel vernieuwen; vervangende nieuwbouw, bouwwerk tot op fundering gesloopt en herbouwd, dit hoeft niet identiek aan oorspronkelijke bouwwerk te zijn
 • gedeeltelijk vernieuwen; gedeelte gesloopt en herbouwd, ook casco laten staan (hoogwaardige renovatie), hoeft niet identiek te zijn
 • vergroten; omvang neemt toe waardoor contour wijzigt
 • veranderen; aanpassen van een bouwwerk zonder dat contouren wijzigen

Bij verbouw zijn in beginsel voor constructie onderdelen en installaties (veiligheid en gezondheid) de voorschriften voor te bouwen bouwwerken van toepassing (art.1.12).

Bij verbouw zijn voor de hoofdstukken 2 t/m 5, als er geen artikelen voor verbouw zijn opgenomen, de nieuwbouweisen van toepassing (niet vaak het geval, over het algemeen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau).

In een aantal gevallen is er een ondergrens aangegeven tussen nieuwbouw en bestaande bouw in;

 • art.2.5, sterkte van een bouwconstructie (niet bij brand) waarbij NEN 8700 geldt
 • art.2.12, tijdsduur van bezwijken van een bouwconstructie bij brand waarbij voor buitengewone belastingcombinaties de NEN 8700 geldt
 • art.2.86, WBDBO ter beperking van uitbreiding van brand 30 min
 • art.4.4, hoogte van ruimten, resterende hoogte min 2100 ipv 2600 mm zodat tussenvloer mogelijk is
 • art.5.6, thermische isolatie ondergrens van 1,3 m2K/W voor dichte delen

Voor hoofdstuk 6 is algemeen bepaald dat het rechtens verkregen niveau van toepassing is.

Als rechtens verkregen niveau is het kwaliteitsniveau dat;

 • bij een bouwwerk feitelijk aanwezig is voor de verbouw
 • naar onderen is begrensd door het niveau van bestaande bouw
 • naar boven begrensd is door het niveau van nieuwbouw

De delen die niet gewijzigd worden hoeven niet aan de eisen van verbouw te voldoen, daar geldt bestaande bouw.

Gewoon onderhoud, zoals het vervangen van een kozijn die qua afmetingen en uiterlijk gelijk blijft, is onderhoud en daar is geen omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Wel is dit verbouw en dient  daarom aan de eisen voor bestaande bouw te voldoen.

Monumentenvergunning

We spreken van een monument als;

 • het valt onder art.1 van de Monumentenwet 1988 (landelijk monument)
 • een gebouw door een gemeentelijke of provinciale verordening is aangewezen als monument

In principe gelden voor de verbouw van een monument dezelfde eisen als bij verbouw tenzij er voor het monument andere voorschriften gelden (art.1.13). Deze voorschriften worden dan opgenomen in de omgevingsvergunning.

Gebruiksvergunning

Zodra een bouwwerk in gebruik wordt genomen is het een bestaand bouwwerk.

De gebruiksbestemming van het gebouw mag zonder verbouwing worden gewijzigd mits het voor de nieuwe functie voldoet aan de eisen voor bestaande bouw. Is dat niet het geval dan moet er verbouwd worden en dient het gebouw aan de eisen voor verbouw te voldoen.

Brandveilig gebruik (art.1.18);
Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (gebruiksbesluit)

Gebruiksvergunning nodig als;

 • bedrijfsmatig nachtverblijf wordt geboden aan meer dan 10 personen
 • dagverblijf wordt geboden aan meer dan 10 kinderen of gehandicapten

Gebruiksmelding nodig als;

 • in een gebouw tegelijkertijd meer dan 50 mensen gaan verblijven (geldt niet voor een woongebouw)
 • een woning kamergewijs wordt verhuurd
 • door gelijkwaardigheid aan de brandveiligheidseisen van het gebruiksbesluit wordt voldaan

Sloopvergunning

Als een bouwwerk geheel of gedeeltelijk wordt afgebroken.
Sloopvergunning nodig als;

 • het een beschermd monument of een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht betreft
 • het een bouwwerk betreft waarvoor in het bestemmingsplan of in provinciale- of gemeentelijke verordeningen een vergunningsplicht is opgenomen

Daarnaast kan een sloopmelding geëist worden (art.1.26).

inrit-/uitrit

kap

milieu
?activiteitenbesluit

mijnbouwwet

reclame

alarminstallatie

uitgebreide procedure?
Ontheffing bestemmingsplan

Het voordeel hiervan is dat u nog maar één vergunning aanvraagt, één formulier invult en dus binnen de overheden ook één aanspreekpunt heeft. Kwam het vroeger nog wel eens voor dat de verschillende instanties met tegenstrijdige adviezen of voorschriften kwamen (de brandweer stelde bv. een voorwaarde die conflicteerde met een eis vanuit toegankelijkheid), nu dienen de overheden met een uniform advies te komen.

Naast het feit dat er nog maar een overkoepelende vergunning is, de omgevingsvergunning, is het ook zo dat de overheden het hele vergunningsproces willen digitaliseren. U vraagt uw omgevingsvergunning aan via het digitale loket, waarbij er in principe geen papier meer aan te pas komt.

Wat valt er niet binnen de omgevingsvergunning?

Een aantal wetten vallen niet onder de omgevingsvergunning;
kernenergiewet (waarbij oa toestemming voor radioactief afval van ziekenhuizen geregeld wordt)
waterwet (waarbij toestemming voor directe lozing op het oppervlakte water geregeld wordt)
Ook een stuk algemene regelgeving valt buiten de omgevingsvergunning, u kunt hierbij denken aan beleidsbepalingen, het bestemmingsplan en regels omtrent gebiedsbescherming of natuur.