Regelgeving

Ontstaan Bouwregelgeving

Voor de 20ste eeuw waren er in Nederland al wel bouwvoorschriften maar deze hadden voornamelijk betrekking op de openbare orde, veiligheid en gezondheid.

Sinds 1901 heeft Nederland de Woningwet die stelt dat iedere gemeente voorschriften dient te hebben voor het bouwen/verbouwen en het bewonen van woningen. Iedere gemeente had een bepaalde vrijheid in het regelen hiervan dmv een bouwverordening.

Omdat na de tweede WO in hoog tempo op verschillende plekken ongeveer dezelfde woningen werden gebouwd ontstond de behoefte aan meer uniformiteit in deze bouwverordeningen.
Zo is in 1956 het Besluit Uniforme Bouwvoorschriften ontstaan, als een technisch voorschrift hieruit lager was dan in de gemeentelijke verordening dan diende de eis uit deze Uniforme Bouwvoorschriften aangehouden te worden.

De Vereniging van Nederlandse Gemeente heeft, om alle verschillende bouwverordeningen beter op elkaar af te stemmen, in 1965 de Model Bouwverordening gepubliceerd (MBV).
Dit was een belangrijke stap naar een landelijk uniforme bouwvoorschriften en de volgende stap hierin was de komst van het Bouwbesluit in 1992. Dit was een Algemene Maatregel van Bestuur met een wettelijke grondslag in de Woningwet.
In dit Bouwbesluit met voorschriften betreffende veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Deze voorschriften waren beperkt tot bouwtechnische en inrichtingseisen, voor woonfuncties, kantoorfuncties en logiesfuncties voornamelijk weergegeven in prestatie-eisen, overige utiliteitsbouw was nog voornamelijk weergegeven in functionele eisen.

In 2003 kwam het opvolgende Bouwbesluit, met hierin ook voor de utiliteitsbouw voornamelijk prestatie-eisen.

Inmiddels zijn we bij het Bouwbesluit 2012.
De wettelijke grondslagen voor het aanvragen van een bouwvergunning (de procedurele voorschiften) waren tot 2010 geregeld in de Woningwet, nu is dit vastgelegd in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Hierbij is de term bouwvergunning vervangen door omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen.
In het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de bijbehorende Ministeriele regeling (Mor) is dit verder uitgewerkt, in de Mor zijn de indieningvereisten voor het aanvragen van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen uitgewerkt. Voor de wettelijke grondslag voor het Bouwbesluit zelf (de technische voorschiften) geldt nog steeds de Woningwet (art.2).