Geluid

Eisen Bouwbesluit

Geluid van buiten (3.1)
Minimale eis; uitwendige scheidingsconstructie VG heeft karakteristieke geluidwering > 20 dB volgens NEN 5077.
(Dit geldt voor woonfunctie, kinderopvang, gezondheidszorg en onderwijsfunctie).

Weg- en spoorlawaai;     VG = – 33dB    VR = – 35 dB
Industrielawaai;               VG = – 35dB    VR = – 37 dB
Dit betekent dat binnen in een VG een maximale geluidsbelasting van 35 dB (bij industrie) is toegestaan.

Volgens de wet geluidhinder of de tracewet vastgestelde hogerewaardebesluit;
voorkeurgrenswaarde                 max.ontheffingswaarde
wegverkeer     50 dB(A)               stedelijk 65 (evt 63), buitenstedelijk 55 (evt 53)
railverkeer      57                            70
industrie          50                            55

Luchtvaartlawaai
Ligt aan de Ke waarde in het gebied, Ke tussen 36 – 50 geeft een vereiste karakteristieke geluidwering van 30 – 40 dB.

Geluid van installaties (3.2)
Onder installaties wordt verstaan; toilet met waterspoeling, kraan, mechanisch ventilatie systeem, waterdrukverhogingsinstallatie of een lift.
Aangrenzend perceel
Karakteristieke installatie-geluidsniveau < 30 dB volgens NEN 5077.
Zelfde perceel
Karakteristieke installatie-geluidsniveau < 30 dB volgens NEN 5077.
(mv voor kinderopvang en onderwijs < 35 dB).

Beperking van galm (3.3)
In elke besloten gemeenschappelijke verkeersruimte in een woonfunctie die grenst aan een niet-gemeenschappelijke ruimte van een woonfunctie dienen maatregelen te worden genomen ter beperking van galm.
De totale geluidsabsorptie in m2 is > 1/8 van de inhoud van die ruimte in m3, in elk van de octaafbanden met middenfrequenties van 250, 500, 1000 en 2000 Hz, volgens NEN-EN 12354-6.

Geluid tussen ruimten met verschillende gebruiksfuncties (3.4)
In Bouwbesluit 2003 eis tussen twee VR in woning = – 20 dB (nu veegbesluit).
Aangrenzend perceel / Zelfde perceel
Karakteristieke lucht-geluidsniveauverschil (D), geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar VG aangrenzend perceel  > 52 dB volgens NEN 5077. Naar besloten ruimte niet in VG aangrenzend perceel  > 47 dB.
Gewogen contact-geluidniveau (L), geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar VG aangrenzend perceel  < 59 dB (woonfunctie 54 dB) volgens NEN 5077. Naar besloten ruimte niet in VG aangrenzend perceel  < 64 dB (woonfunctie 59 dB).

Om D > 52 dB te realiseren bouwmuur met massa > 550 kg/m3
Als L < 54 dB dan een bouwmuur met massa > 600 kg/m3
Of een ankerloze spouwmuur van twee maal 240 kg/m3 met 60 mm luchtspouw.
Als L < 54 dB dan de vloer een massa > 800 kg/m3